The Encyclopedia Herald of Ukraine is an open-access, academic journal published by the Institute of Encyclopedic Research, National Academy of Sciences of Ukraine. The Journal publishes original scholarly articles, communications, reports, reviews, biography essays that have a special focus on study of encyclopedias within contexts of history, culture, information, publishing, technology, etc.

  The Journal was founded as a platform for discussing the issues of building the Encyclopedia of Modern Ukraine. But today, it serves as an international forum for presenting research that contributes theoretical or practical value to the encyclopedic field. A primary mission of the Journal is to encourage academic approaches in encyclopedic practice, fostering the active and effective application of reliable knowledge for social advancement in Ukraine and worldwide.

  The Journal is published annually in December and currently welcomes submissions for its 16th volume.


  Volume 1

  Table of Contents
  • encyclopedia reviews
  • Open Access

  Ievheniia Karpilovska, Mykhailo Ziabliuk

  Abstract +
  Article acquaints with the structure and basic principles of compiling the encyclopedia "Ukrainian language" – the first specialized code of data about Ukrainian language and linguistics in the world. By the example of articles from mentioned encyclopedia basic features of this type editions are shown: 1) system character (cyclicity) of basic knowledge and 2) its teaching, educational character. Special attention is given to the cycles of articles new to language encyclopedias, personnels, and also to the combination of text with the series of illustrations
  • biography studies
  • Open Access

  Olha Yamkova

  Abstract +
  In their reports at scientific conferences, Ukrainian and foreign researchers have repeatedly emphasized the fact that Ukrainian archives contain a wide range of sources that illuminate events related to the social, political, cultural and scientific development of Belarus in the 16th - 20th centuries, as well as little-known facts of its history, Ukrainian-Belarusian interstate relations at the beginning of the 20th century, as well as personal documents of representatives of Belarusian culture, science and literature, whose fate was somehow connected with Ukraine. In this article, the author describes documentary materials of the Belarusian culture personalities in Ukraine's archives.

  «Енциклопедичний вісник України» — рецензований щорічник Інституту енциклопедичних досліджень НАН України. Журнал публікує оригінальні дослідження, повідомлення, доповіді, огляди, біографічні нариси з енциклопедистики (історичний, культурологічний, науково-інформаційний, методико-видавничий, інноваційно-технологічний та ін. контексти).

  Видання виникло як вісник для інформування й обговорення питань підготовки «Енциклопедії Сучасної України». Проте сьогодні його мета — слугувати міжнародним майданчиком для представлення досліджень, що мають теоретичну чи практичну цінність для енциклопедичної галузі, та сприяти застосуванню наукового підходу до підготовки сучасних енциклопедичних видань. Це розглядаємо як запоруку поширення достовірних енциклопедичних знань, необхідних для суспільного розвитку України й інших країн світу.

  Друкується раз на рік (грудень). Нині редакція приймає авторські рукописи для 16-го випуску.


  Випуск 1

  Зміст
  • огляди енциклопедій
  • Open Access

  Євгенія Карпіловська, Михайло Зяблюк

  Резюме +
  Стаття знайомить зі структурою та принципами укладання енциклопедії «Українська мова» – першого в світі спеціалізованого зводу відомостей про українську мову та українське мовознавство. На прикладі статей цієї енциклопедії окреслено визначальні ознаки видань такого типу: 1) системність (циклічність) уміщених в них базових знань та 2) їх навчальний, просвітницький характер. Окрему увагу приділено циклам статей, новим для мовних енциклопедій, персоналіям, а також способівам поєднання тексту з ілюстративним рядом.
  • біографістика
  • Open Access

  Ольга Ямкова

  Резюме +
  Стаття знайомить із розвитком білорусознавства в Україні, зокрема автор інформує про документальну спадщину діячів культури, літератури і науки Білорусі, яка зберігається у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та Управління України, Центрального державного історичного архіву України у м. Львові, Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України, Державних архівів Волинської та Чернігівської областей, Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Відділу рукописів Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України.