Encyclopedias and lexicons of the 15-18th centuries in the collections from the Old and Rare Books Department of the Vernadsky National Library of Ukraine

  DOI: 10.37068/evu.15.2

  Abstract

  The article presents the old printed encyclopedic and reference editions stored in different collections of the Old and Rare Books Department of the Vernadsky National Library of Ukraine (VNLU) – incunabula, paleotypes, foreign old books, rare editions, editions in civil and Cyrillic font. The largest number among them is foreign old printed books, but information on domestic editions is also provided. The main goal of the publication is to draw the attention of specialists to these forgotten book monuments of the past and, if possible, to return them to scientific circulation. The methodology of the research and their subsequent quite brief characteristics involved structuring the information according to the chronology of book printing, importance in the society of the time, typological classification of publications, etc. For the convenience of further research work with these sources, each description of the monument is accompanied by a shelf number, assigned by the department. The study has revealed a significant amount and historical importance of encyclopedic and reference publications of the 15th and 18th centuries in the collections of a single specialized department of the library. It is reasonable to continue studying copies of encyclopedic editions of the 19th – early 20th centuries in the collections of the Old and Rare Books Department, as well as conducting a similar study in the collections of other specialized departments of the VNLU.

  Read article in Ukrainian | Читати українською

  REFERENCES

  Chernysh, N. (2009). Narysy z istorii svitovoi entsyklopedychnoi spravy [Essays on the history of the world encyclopedia sciences]. Kyiv: Our culture and science [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Dobko, T (2014). The encyclopedia fund of the Vernadsky National Library of Ukraine: formation and development. In Proceedings of the 2-d International Conference on Ukrainian Encyclopedia Studies (pp. 92-98). Kyiv: The NASU Institute of Encyclopedic Research. https://doi.org/10.37068/ue.2011.13

  Google Scholar

  Isayevych, Y., Zhelezniak, M., Senkus, R. (2009). Entsyklopediia [Encyclopedia]. In I. Dziuba, A. Zhukovsky, et al. The Encyclopedia of Modern Ukraine (vol. 9, pp. 206–209). Kyiv: The NASU Institute of Encyclopedic Research [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Miaskova, T. (2014). Osobova biblioteka Volodymyra Bonifatiiovycha Antonovycha: istorychna dolia ta suchasnyi stan [The Personal Library of Volodymyr Bonifatiyovych Antonovych: History and Current State]. Academic Papers of The Vernadsky National Library of Ukraine, 40, 317–340. [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Paszyński, W. (2014). Czarna legenda “Nowych Aten” Benedykta Chmielowskiego i próby jej przezwyciężenia Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, 141, 37–59 [in Polish].

  Google Scholar

  Serbin, O. (2014). General system of human knowledge in The Encyclopedia of Diderot and D’Alembert as a model of a systematic organization in the Enlightenment. In M. Zhelezniak (Ed.), Proceedings of the 3 International Conference on Ukrainian Encyclopedia Studies (pp. 147–162). Kyiv: NASU Institute of Encyclopedic Research. https://doi.org/10.37068/ue.2013.20 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Starostin, B. (1999). Izuchenie i perevody “Estestvennoj istorii” Plinija v Rossii v XVII–ХХ vv. [Study and translations of Pliny’s “Natural History” in Russia in the 17th-20th centuries]. In Proceedings of the Annual Scientific Conference of the Institute of History of Natural Science and Technology (pp. 131–138). Moscow [in Russian].

  Google Scholar

  Раритетні енциклопедичні та довідкові видання 15–18 ст. у фонді відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  DOI: 10.37068/evu.15.2

  Резюме

  Мета статті – описати стародруковані енциклопедичні та довідкові видання, що зберігаються в різних колекціях відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) – інкунабул, палеотипів, іноземних стародруків, рідкісних видань, видань “гражданським” та кириличним шрифтом. У більш широкому сенсі – привернути увагу фахівців до цих призабутих книжкових пам’яток минулого, по можливості повернути їх у науковий обіг. Найбільшу кількість становлять іноземні стародруки, але подано також інформацію про вітчизняні видання. Методика дослідження полягає в описі відповідних книг, з’ясуванні їхнього значення в тогочасному суспільстві, визначенні видань згідно з типологічною класифікацією енциклопедично-довідкової літератури. Для подальшої наукової роботи з цими джерелами опис кожної пам’ятки супроводжує шифр зберігання у відділі. Матеріал структуровано в хронологічному порядку. Результати дослідження свідчать про значну кількість та історичну значимість енциклопедичних і довідкових видань 15–18 ст. у фондах лише одного спеціалізованого відділу НБУВ. Доцільним є продовження вивчення примірників енциклопедичних видань 19 – початку 20 ст. у фондах відділу стародруків та рідкісних видань, а також вивчення стародрукованої енциклопедичної літератури у фондах інших спеціалізованих відділів НБУВ.

  ВСТУП

  Фонди будь-якої бібліотеки, особливо наукової, мають у своєму складі енциклопедичні та інші довідкові видання. За понад сторічну діяльність найбільшої наукової бібліотеки України – Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського (НБУВ) – у ній зібрано чимало таких видань. Для зручності користувачів енциклопедії, довідники та словники є в кожному читальному залі в обох корпусах бібліотеки: на Голосіївському проспекті й вул. Володимирській, а нині чимало з них доступні в електрон...

  Читати далі Завантажити PDF

  ЛІТЕРАТУРА

  Добко, Т. Енциклопедичний фонд Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: становлення і розвиток. У зб. Матеріали Другої міжнародної наукової конференції “Українська енциклопедистика” (c. 92-98). Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. https://doi.org/10.37068/ue.2011.13

  Google Scholar

  Ісаєвич, Я., Железняк, М., Сенькусь, Р. (2009). Енциклопедія. У кн. І. Дзюба, А. Жуковський та ін., Енциклопедія Сучасної України (т. 9, с. 206–209). Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України.

  Google Scholar

  Мяскова, Т. Є. (2014). Особова бібліотека Володимира Боніфатійовича Антоновича: історична доля та сучасний стан. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 40, 317–340.

  Google Scholar

  Сербін, О. О. (2014). Загальна система знань людини в Енциклопедії Дідро та Д’Аламбера як модель систематизаційної організації в епоху Просвітництва. М. Железняк (Ред.), У зб. Українська енциклопедистика: матеріали Третьої міжнародної наукової конференці (с. 147–162). Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. https://doi.org/10.37068/ue.2013.20

  Google Scholar

  Старостин, Б. А. (1998). Изучение и переводы “Естественной истории” Плиния в России в XVII–ХХ вв. В кн. Годичная научная конференция Института истории естествознания и техники (с. 131–138). Москва.

  Google Scholar

  Черниш, Н. І. (2009). Нариси з історії світової енциклопедичної справи. Київ: Наша культура і наука.

  Google Scholar

  Paszyński, W. (2014). Czarna legenda “Nowych Aten” Benedykta Chmielowskiego i próby jej przezwyciężenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, 141, 37–59.

  Google Scholar