Publishing ethics

  Principles of Editor and Publisher Ethics

  When deciding on publication, the editorial board is guided by the reliability of the data submitted and the scientific significance of the work under consideration.

  The intellectual content of manuscripts is evaluated regardless of race, gender, sexual orientation, religion, origin, nationality, social status or political views of the authors.

  Unpublished data obtained from submitted manuscripts are not used for personal purposes and are not communicated to third parties without the written consent of the author. Information from the submitted manuscripts remains confidential and is not used for personal gain.

  The editorial does not publish a manuscript if there is reason to believe that it is a plagiarized one.

  The editorial board does not leave unanswered claims related to reviewed manuscripts or published materials, and when a conflict occurs, it takes all necessary measures to restore the infringed rights.

  Principles of Reviewer Ethics

  A manuscript received for review is treated as a confidential document that can not be communicated to a third party who is not authorized by the editorial board for review or discussion.

  The reviewer gives an objective and reasoned assessment of the results of the study. Personal criticism of the author is unacceptable.

  Unpublished data obtained from submitted manuscripts is not used by a reviewer for personal purposes.

  A reviewer who is not, in his opinion, qualified to assess the manuscript, or can not be objective, for example in the case of a conflict of interest with the author or organization must inform the editorial and ask it to be excluded from the review process of this manuscript.

  Principles of Author Ethics

  The author(s) of the article must provide reliable results of the research. Consistent submission of false or fraudulent data is unacceptable.

  The author must ensure that the results of the study, set forth in the manuscript submitted, are completely original. The borrowed data must be given with the obligatory indication of the author and the original source. Excessive borrowings, as well as plagiarism in any form, including nonformalized citations, rephrasing or appropriation of rights to the results of the research of others, are unethical and unacceptable.

  The contribution of all persons who have influenced the study process in one way or another should be acknowledged, in particular, reference should be made to the works that were relevant to the research.

  The authors should not submit for publishing a manuscript that has previously been submitted to another edition and is currently under consideration, as well as an article already published in another edition.

  The co-authors of the article should include all persons who have made a significant contribution to the research. Among co-authors it is unacceptable to indicate persons who did not participate in the study.

  If the author finds significant errors or inaccuracies in the article at the stage of its consideration or after its publication, he should as soon as possible inform the editorial staff.

  Редакційа етика

  Принципи етики редактора й видавця

  При прийнятті рішення про публікацію редакція керується достовірністю поданих даних і науковою значимістю роботи.

  Інтелектуальний зміст рукописів оцінюється незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чи політичних поглядів авторів.

  Неопубліковані дані, отримані з поданих на розгляд рукописів, не використовують для особистих потреб і не передають третім особам без письмової згоди автора. Інформація з поданих рукописів є конфіденційною, її не використовують для отримання особистої вигоди.

  Редакція не публікує рукопис, якщо є підстави вважати, що він є плагіатом.

  Редакція не залишає без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а при виникненні конфліктної ситуації вживає всіх необхідних заходів для відновлення порушених прав.

  Принципи етики рецензента

  Рукопис, отриманий для рецензування, є конфіденційним документом, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.

  Рецензент дає об’єктивну й аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика автора неприйнятна.

  Неопубліковані дані, отримані з поданих на розгляд рукописів, рецензентові не можна використовувати для власних потреб.

  Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або якщо він не може бути об’єктивним, має клопотати про своє виключення з процесу рецензування рукопису.

  Принципи етики автора наукової публікації

  Автор (автори) статті надає достовірні результати проведених досліджень. Свідоме подання помилкових або сфальсифікованих даних неприйнятне.

  Автор гарантує, що результати дослідження, викладені в поданому рукопису, повністю оригінальні (не запозичені). Запозичення прийнятне у формі цитувань і виправданому обсязі. Цитування передбачають обов’язкове зазначення автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат у будь-яких формах перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні та неприйнятні.

  Необхідно визнавати внесок усіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті мають подаватися покликання на праці, які мали значення під час виконання дослідження.

  Нейприйнятне з боку авторів подання рукописів, що наразі розглядаються іншими виданнями, або, тим більше, вже опубліковані в інших виданнях.

  Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які зробили істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участі в дослідженні.

  Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен повідомити про це нашу редакцію.