Documentary materials of the Belarusian culture personalities in archives of Ukraine

  DOI: 10.37068/evu.1.11

  Abstract

  In their reports at scientific conferences, Ukrainian and foreign researchers have repeatedly emphasized the fact that Ukrainian archives contain a wide range of sources that illuminate events related to the social, political, cultural and scientific development of Belarus in the 16th - 20th centuries, as well as little-known facts of its history, Ukrainian-Belarusian interstate relations at the beginning of the 20th century, as well as personal documents of representatives of Belarusian culture, science and literature, whose fate was somehow connected with Ukraine. In this article, the author describes documentary materials of the Belarusian culture personalities in Ukraine's archives.

  Read article in Ukrainian | Читати українською

  REFERENCES

  1. Matiash I. B. Dzherela do istorii Bilorusi v 19 st. v ukrainskykh arkhivakh // Białoruś w XX stuleciu w kręgu kultury i polityki / Pod red. D. Michluk. – Toruń, 2007. – s. 667-683.

  Google Scholar

  2. Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Lviv: Putivnyk / Avtory-uporiad.: O. Hnievysheva, U. Yedlinska, D. Pelts, H. Svarnyk, I. Svarnyk, N. Franko. – K., 2001. – 412 s.

  Google Scholar

  3. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv-muzei literatury i mystetstva Ukrainy: Putivnyk / Avtory-uporiad.: M. Kriachok, S. Kushch, Z. Sendyk. – K., 2003. – Vyp. 1. – 486 s.

  Google Scholar

  4. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv-muzei literatury i mystetstva Ukrainy: Putivnyk / Avtory-uporiad.: Yu. Kulinich, S. Kushch, M. Khodorovskyi. – K., 2004. – Vyp. 2. – 622 s.

  Google Scholar

  5. Derzhavnyi arkhiv Volynskoi oblasti: Anotovanyi reiestr opysiv fondiv orhaniv i orhanizatsii Kompartii Ukrainy (1939–1991) / Avtor. kolektyv: V. Hyka, I. Vronska, N. Bondaruk ta in. – Lutsk, 2006. – 788 s.

  Google Scholar

  6. Osobovi arkhivni fondy Instytutu rukopysu: Putivnyk / Avtor. kolektyv: O. Boliak, S. Bulatova, T. Voronkova, S. Danevych ta in. – K., 2002. – 768 s.

  Google Scholar

  7. Putivnyk po fondakh viddilu rukopysiv Instytutu literatury / H. Burlaka (zah. red.), V. Burbela (pidhot.). – K., 1999. – 863 s.

  Google Scholar

  Документальна спадщина діячів білоруської культури в архівах України

  DOI: 10.37068/evu.1.11

  Резюме

  Стаття знайомить із розвитком білорусознавства в Україні, зокрема автор інформує про документальну спадщину діячів культури, літератури і науки Білорусі, яка зберігається у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та Управління України, Центрального державного історичного архіву України у м. Львові, Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України, Державних архівів Волинської та Чернігівської областей, Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Відділу рукописів Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України.

  Українські та закордонні дослідники у своїх виступах на наукових конференціях неодноразово акцентували увагу на тому, що в українських архівах зберігається широкий комплекс джерел, які висвітлюють події, пов’язані з сус­пільно-політичним та культурно-науковим розвитком Білорусі XVI – XX століть, маловідомі факти її історії, українсько-білоруські міждержавні зв’язки на початку XX ст., а також особисті документи представників білоруської культури, науки і літератури, доля яких так чи іна...

  Читати далі Завантажити PDF

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Матяш І. Б. Джерела до історії Білорусі в ХХ ст. в українських архівах // Białoruś w XX stuleciu w kręgu kultury i polityki / Pod red. D. Michluk. – Toruń, 2007. – s. 667-683.

  Google Scholar

  2. Центральний державний історичний архів України, м. Львів: Путівник / Автори-упоряд.: О. Гнєвишева, У. Єдлінська, Д. Пельц, Г. Сварник, І. Сварник, Н. Франко. – К., 2001. – 412 с.

  Google Scholar

  3. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України: Путівник / Автори-упоряд.: М. Крячок, С. Кущ, З. Сендик. – К., 2003. – Вип. 1. – 486 с.

  Google Scholar

  4. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України: Путівник / Автори-упоряд.: Ю. Кулініч, С. Кущ, М. Ходоровський. – К., 2004. – Вип. 2. – 622 с.

  Google Scholar

  5. Державний архів Волинської області: Анотований реєстр описів фондів органів і організацій Компартії України (1939–1991) / Автор. колектив: В. Гика, І. Вронська, Н. Бондарук та ін. – Луцьк, 2006. – 788 с.

  Google Scholar

  6. Особові архівні фонди Інституту рукопису: Путівник / Автор. колектив: О. Боляк, С. Булатова, Т. Воронкова, С. Даневич та ін. – К., 2002. – 768 с.

  Google Scholar

  7. Путівник по фондах відділу рукописів Інституту літератури / Г. Бурлака (заг. ред.), В. Бурбела (підгот.). – К., 1999. – 863 с.

  Google Scholar