The Encyclopedia Herald of Ukraine is an open-access, academic journal published by the Institute of Encyclopedic Research, National Academy of Sciences of Ukraine. The Journal publishes original scholarly articles, communications, reports, reviews, biography essays that have a special focus on study of encyclopedias within contexts of history, culture, information, publishing, technology, etc.

  The Journal was founded as a platform for discussing the issues of building the Encyclopedia of Modern Ukraine. But today, it serves as an international forum for presenting research that contributes theoretical or practical value to the encyclopedic field. A primary mission of the Journal is to encourage academic approaches in encyclopedic practice, fostering the active and effective application of reliable knowledge for social advancement in Ukraine and worldwide.

  The Journal is published annually in December and currently welcomes submissions for its 16th volume.


  Volume 10

  Table of Contents
  • encyclopedia studies
  • Open Access

  Mykola Zhelezniak

  Abstract +
  The study describes the academic encyclopedias of Ukraine. The main attention is paid to the peculiarities of the development of the encyclopedia publishing at the National Academy of Sciences of Ukraine: its origins and the most important academic encyclopedias are outlined. The spectrum of encyclopedic projects is analyzed by the scientific branches and the conclusion is drawn about the significant advantage of social sciences and humanities over others in the contex of presenting knowledge in encyclopedic format. Some vision of further development of the encyclopedia publishing in Academy is proposed.
  • encyclopedia studies
  • Open Access

  Oleksandr Ishchenko

  Abstract +
  The research is devoted to issues of the ecosystem of encyclopedic knowledge. The fact is that a reference information is now increasingly used as means of media manipulation in level of public consciousness (for political, ideological, and economic reasons). This is well traced on the example of online encyclopedias with free access to editing of posted information such as Wikipedia. This article is based on the description of the online analytical report on encyclopedias in Europe written by experts of the European Parliament.
  • encyclopedia studies
  • Open Access

  Volodymyr Biletskyi, Hennadii Haiko

  Abstract +
  The peculiarities of the development of some scientific disciplines (such as mining, geology), primarily the professional terminology system are shown on the example of the project The Mining Encyclopedia (ukr .: Hirnycha Entsyklopediia). The study describes The Mining Encyclopedia, its relevance for technical education in Ukraine, as well as for the integration of national higher education in the European and world educational space in general.
  • encyclopedia studies
  • Open Access

  Mykola Zhelezniak, Oleksandr Ishchenko

  Abstract +
  The article describes the phenomenon of the electronic encyclopedia activity and investigates the electronic Internet encyclopedias created by the institutions of the National Academy of Sciences of Ukraine. It has been discovered that electronic encyclopedias can be divided into several varieties, the main of which is online encyclopedias, which are highly distinguished in comparison with classical printed publications by the characteristics caused by the development of information technology. In accordance with this division, the national academic encyclopedic resources are characterized in the article. The idea of the importance of creating an online encyclopedia about the National Academy of Sciences of Ukraine is presented; it also argued that current online encyclopedias are not fully equipped with a wide range of technological opportunities for their use.
  • lexicography studies
  • Open Access

  Tetiana Bereziuk, Oleksandr Ishchenko, Mykola Zhelezniak, Svitlana Ocheretianko, Ruslan Pylypchuk, Oleh Savchenko, Nataliia Feshchenko, Anatolii Shushkivskyi

  Abstract +
  Glossary for encyclopedistics is proposed. The main terms and definitions of the discipline are given.
  • communications
  • Open Access

  Tetiana Bereziuk, Oksana Davydenko

  Abstract +
  A brief highlight of the main events of encyclopedic life in Ukraine for 2019 is given.

  «Енциклопедичний вісник України» — рецензований щорічник Інституту енциклопедичних досліджень НАН України. Журнал публікує оригінальні дослідження, повідомлення, доповіді, огляди, біографічні нариси з енциклопедистики (історичний, культурологічний, науково-інформаційний, методико-видавничий, інноваційно-технологічний та ін. контексти).

  Видання виникло як вісник для інформування й обговорення питань підготовки «Енциклопедії Сучасної України». Проте сьогодні його мета — слугувати міжнародним майданчиком для представлення досліджень, що мають теоретичну чи практичну цінність для енциклопедичної галузі, та сприяти застосуванню наукового підходу до підготовки сучасних енциклопедичних видань. Це розглядаємо як запоруку поширення достовірних енциклопедичних знань, необхідних для суспільного розвитку України й інших країн світу.

  Друкується раз на рік (грудень). Нині редакція приймає авторські рукописи для 16-го випуску.


  Випуск 10

  Зміст
  • енциклопедистика
  • Open Access

  Микола Железняк

  Резюме +
  У дослідженні (оприлюднено на круглому столі “Енциклопедистика в діяльності Національної академії наук України та Наукового товариства імені Шевченка”, приуроченого до 100-річчя Національної академії наук України") схарактеризовано українську академічну енциклопедичну справу. Увагу акцентовано на особливостях розвитку енциклопедистики в Національній академії наук України: окреслено її зародження та найважливіші академічні енциклопедичні видання. Проаналізовано спектр енциклопедичних проектів за науковими напрямами та зроблено висновок про значне кількісне переважання представлення знань у форматі енциклопедій суспільно-гуманітарних наук над природничими й технічними. Запропоновано власне бачення подальшого розвитку академічної енциклопедистики.
  • енциклопедистика
  • Open Access

  Олександр Іщенко

  Резюме +
  Дослідження (оприлюднено на круглому столі “Енциклопедистика в діяльності Національної академії наук України та Наукового товариства імені Шевченка”, приуроченого до 100-річчя Національної академії наук України) присвячено питанням екосистеми енциклопедичних знань. Річ у тім, що довідкову інформацію нині дедалі частіше використовують як засіб маніпуляції громадською свідомістю (з політичних, ідеологічних, економічних тощо міркувань), що яскраво помітно на прикладі онлайн-енциклопедій з вільним доступом до редагування розміщеної інформації, зокрема таких, як “Вікіпедія”. Статтю побудовано на основі опису аналітичного звіту про онлайн-енциклопедії в країнах Європи, який підготували фахівці Європейського парламенту.
  • енциклопедистика
  • Open Access

  Володимир Білецький, Геннадій Гайко

  Резюме +
  У статті (дослідження оприлюднено на круглому столі “Енциклопедистика в діяльності Націо­нальної академії наук України та Наукового товариства імені Шевченка”, приуроченого до 100-річчя Національної академії наук України) на прикладі циклу праць “Гірнича енциклопедія” показано особливості розвит­ку окремих наукових дисциплін – гірництва, геології; передусім їх фахового термінологічного забезпечення. Стаття характеризує “Гірничу енциклопедію”, її актуальність для технічної освіти в Україні, інтеграції загалом вітчизняної вищої освіти в європейський та світовий освітній простір.
  • енциклопедистика
  • Open Access

  Микола Железняк, Олександр Іщенко

  Резюме +
  У статті схарактеризовано явище електронної енциклопедистики й досліджено електронні енциклопедії, створені установами Національної академії наук Украї­ни, що функціонують в інтернет-середовищі. Виявлено, що електронні енциклопедії можна поділити на кілька різновидів, основний із яких – онлайн-енциклопедії, що найбільшою мірою вирізняються на тлі класичних друкованих видань характеристиками, спричиненими розвитком інформаційних технологій. Відповідно до цього поділу окреслено вітчизняні академічні енциклопедичні ресурси. Висунуто ідею щодо актуальності створення онлайн-енциклопедії про Національну академію наук України, а також констатовано, що наявні онлайн-енциклопедії не забезпечені повною мірою великим спектром технологічних можливостей їх використання.
  • лексикографія
  • Open Access

  Тетяна Березюк, Олександр Іщенко, Микола Железняк, Світлана Очеретянко, Руслан Пилипчук, Олег Савченко, Наталія Фещенко, Анатолій Шушківський

  Резюме +
  Подано матеріали до словника енциклопедичних термінів.
  • повідомлення
  • Open Access

  Тетяна Березюк, Оксана Давиденко

  Резюме +
  У статті подано короткий огляд основних подій енциклопедичного життя в Україні за 2018 рік.