Oksana Yurkova

  Affiliation: NASU Institute of History of Ukraine, Kyiv, Ukraine

  ORCID: 0000-0003-1962-6161

  Email: oyurkova@ukr.net

  Оксана Юркова

  Affiliation: Інститут історії України НАН України, Київ, Україна

  ORCID: 0000-0003-1962-6161

  Email: oyurkova@ukr.net