Stanislav Kulchytsky

  Affiliation:Institute of History of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine)

  ORCID: 0000-0001-7561-5

  kulchytskyj.s.v@nas.gov.ua

  Contributions:

  History of Ukraine in encyclopedic format

  Stanislav Kulchytsky

  The Encyclopedia Herald of Ukraine, 2009, 1, 39-46, doi: 10.37068/evu.1.6

  PDF

  Google Scholar

  Academician Yaroslav Yatskiv – 75 years old!

  Sergii Bortnyk, Ivan Dziuba, Tetiana Dobko, Mykola Zhelezniak, Oleksandr Ishchenko, Stanislav Kulchytsky, Constantin Manolache, Iryna Matiash, Liubomyr Pyrih, Roman Senkus

  The Encyclopedia Herald of Ukraine, 2015, 6-7, 119-120, doi: 10.37068/evu.6-7.20

  PDF

  Google Scholar

  Ivan Dziuba as a figure: opinions of present-day intellectuals

  Mykola Mušynka, Yaroslav Yatskiv, Mykhailo Andreychyn, Tamara Hundorova, Marko Pavlyshyn, Larysa Masenko, Serhiy Trymbach, Iryna Matiash, Stanislav Kulchytsky, Vitaliy Otroshchenko, Tetiana Dobko, Yevhen Holovakha, Ivan Hamkalo, Olga Petrova

  The Encyclopedia Herald of Ukraine, 2021, 13, 674-91, doi: 10.37068/evu.13.6

  PDF

  Google Scholar

  Станіслав Кульчицький

  Affiliation:Інститут історії України НАН України (Україна, Київ)

  ORCID: 0000-0001-7561-5

  kulchytskyj.s.v@nas.gov.ua

  Contributions:

  Вітчизняна історія в енциклопедичному форматі

  Mykola Mušynka, Yaroslav Yatskiv, Mykhailo Andreychyn, Tamara Hundorova, Marko Pavlyshyn, Larysa Masenko, Serhiy Trymbach, Iryna Matiash, Stanislav Kulchytsky, Vitaliy Otroshchenko, Tetiana Dobko, Yevhen Holovakha, Ivan Hamkalo, Olga Petrova

  The Encyclopedia Herald of Ukraine, 01/12/2009, 1, 39-46, doi: 10.37068/evu.1.6

  PDF

  Google Scholar

  Академіку Ярославові Яцкову – 75!

  Mykola Mušynka, Yaroslav Yatskiv, Mykhailo Andreychyn, Tamara Hundorova, Marko Pavlyshyn, Larysa Masenko, Serhiy Trymbach, Iryna Matiash, Stanislav Kulchytsky, Vitaliy Otroshchenko, Tetiana Dobko, Yevhen Holovakha, Ivan Hamkalo, Olga Petrova

  The Encyclopedia Herald of Ukraine, 17/12/2015, 6-7, 119-120, doi: 10.37068/evu.6-7.20

  PDF

  Google Scholar

  Постать Івана Дзюби: думки сучасних інтелектуалів

  Mykola Mušynka, Yaroslav Yatskiv, Mykhailo Andreychyn, Tamara Hundorova, Marko Pavlyshyn, Larysa Masenko, Serhiy Trymbach, Iryna Matiash, Stanislav Kulchytsky, Vitaliy Otroshchenko, Tetiana Dobko, Yevhen Holovakha, Ivan Hamkalo, Olga Petrova

  The Encyclopedia Herald of Ukraine, 15/12/2021, 13, 674-91, doi: 10.37068/evu.13.6

  PDF

  Google Scholar