Myroslav Shevera

  Affiliation: M.G. Kholodny Institute of Botany of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

  ORCID: 0000-0002-1178-0458

  Email: shevera.myroslav@ukr.net

  Мирослав Шевера

  Affiliation: Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Київ, Україна

  ORCID: 0000-0002-1178-0458

  Email: shevera.myroslav@ukr.net