Авторам


Вельмишановні автори!

Редакція «Енциклопедичного вісника України» приймає авторські статті для 14-го випуску видання, що буде опубліковано в 2022 році (листопад-грудень). Актуальні питання енциклопедистики та суміжних дисциплін – у фокусі уваги 14-го випуску.

Витрати

Стягнення коштів за подання й опублікування статті: відсутнє.

Стягнення коштів за редакційне опрацювання: відсутнє.

Авторські права та ліцензування

Подаючи рукопис, автор передає видавцеві вісника права на його використання в цілому. Передавання прав здійснюється на основі Ліцензійного договору (завантажити PDF).

Автор зберігає за собою авторські права, що дають йому можливість без узгодження з редколегією та засновниками використовувати матеріали статті: а) повністю або частково з освітньою метою; б) для написання власних дисертацій; в) для підготовки тез, доповідей конференцій, а також презентацій.

Розміщувати електронні копії статті (у тому числі кінцеву електронну версію, завантажену з офіційного web-сайту вісника) на:

 • персональних web-ресурсах усіх Авторів (web-сайти, web-сторінки, блоги тощо);
 • web-ресурсах установ, де працюють Автори (включно з електронними інституційними репозитаріями);
 • некомерційних web-ресурсах відкритого доступу (наприклад, arXiv.org).
 • В усіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію, що містяться на офіційному сайті видання, є обов’язковим.

Cтатті вісника поширюються в мережі Інтернет на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY. Будь-хто має можливість вільно читати, завантажувати, копіювати контент із навчальною та науковою метою, а також розповсюджувати його у вигляді цитувань з обов’язковим покликанням на джерело з указівкою на авторство.

Подаючи рукопис статті, автор тим самим погоджується зі всіма умовами, зазначеними в цьому параграфі.

Підготовка рукопису статті

Редакція приймає рукописи, зміст і оформлення яких залежить від різновиду статті – оригінальна стаття, оглядова стаття, біографічне есе, стаття-повідомлення, огляди і рецензії. Вид статті визначає її належність до рубрики видання (Дослідження з енциклопедистики й лексикографії, Енциклопедична біографістика, Енциклопедична термінографія, Огляди і презентації енциклопедій та ін.).

Оригінальна стаття (оригінальне дослідження)

Стаття-дослідження (орієнтовний обсяг – 3-5 тис. слів) спрямована на представлення нового наукового знання (теоретичного, емпіричного, методологічного характеру), отриманого шляхом застосування наукових методів дослідження (опис, спостереження, інтерв’ювання, експеримент тощо). Статтю необхідно структурувати за розділами: вступ (обґрунтовування мети, опис стану дослідження проблеми, методики дослідження), результати (виклад основного змісту дослідження), висновки, перелік цитованої літератури (рекомендована кількість позицій – 10-20). Стаття має містити резюме (анотація) і ключові слова.

Оглядова стаття (оглядове дослідження)

Оглядова стаття (3-5 тис. слів) подає систематизоване чи узагальнене знання щодо певного питання на основі результатів опублікованих досліджень. Провідні методи дослідження – систематизація, узагальнення. Оглядову статтю рекомендуємо готувати за тією ж структурою, що й статтю-дослідження. Особливість оглядової статті – це вивчення об’єкта дослідження на основі огляду літератури. Вважається, що для створення якісної оглядової статті авторові потрібно опрацювати близько 100 наукових публікацій, відібравши з них не менше половини таких, що мають найбільшу наукову цінність, і на цій основі готувати дослідження (рекомендована кількість позицій у переліку літератури – до 50). Стаття має містити резюме і ключові слова.

Біографічне есе (біографічне дослідження)

Біографічне есе (2-3 тис. слів) присвячено постатям, що здійснили той чи інший внесок в енциклопедичну чи лексикографічну галузь; рідше – особам, які представлені в енциклопедичних виданнях чи заслуговують на це. Основний метод дослідження – описовий (опис біографічних відомостей, отриманих із наявних джерел). Цей вид статті щодо змісту й структури готується у довільній формі. Резюме, ключові слова, цитування (5-10 позицій у переліку літератури) – обов’язкові.

Стаття-повідомлення

Стаття-повідомлення (2-3 тис. слів) висвітлює особливості появи, процес творення енциклопедій, їхній зміст, призначення тощо. Цей вид статей відрізняється від класичних оглядів видань чи рецензій тим, що їх пише одна чи кілька осіб, які брали участь у підготовці відповідної енциклопедії. Така стаття має чітку практичну мету – ознайомлення з досвідом створення енциклопедії (досягнення, проблеми, пошук рішень, їх оцінка тощо). Структура й зміст статті довільні. Резюме, ключові слова – обов’язкові. Цитування наукових праць (перелік літератури) – рекомендоване (до 10 позицій у переліку літератури).

Стаття-огляд, стаття-рецензія (огляд чи оцінка видання)

Два схожі види статей (до 3 тис. слів) присвячені огляду довідкових видань, рідше – монографій, збірників тощо, що можуть бути корисними для енциклопедистів і лексикографів. Стаття-рецензія чітко спрямована на опис переваг і недоліків видання, подає загальну оцінку (значення, внесок), натомість стаття-огляд в загальних рисах описує видання або ж висвітлює лише окремий його аспект чи проблему, якої воно стосується. Структура й зміст огляду та рецензії довільні. Резюме, ключові слова – обов’язкові. Цитування наукових праць (перелік літератури) – рекомендоване (до 10 позицій).

Технічні вимоги

 • Файл рукопису. Статті необхідно готувати в форматі MS Word. Форматування тексту – шрифт, кегль, інтервал, поля – згідно із шаблоном рукопису статті. Загалом, прикладом оформлення будь-яких елементів рукопису слугують статті останнього випуску видання.
 • Назва. Назва статті повинна бути сформульована доступно, компактно та влучно відображати зміст дослідження. Рекомендована довжина – не більше 100 знаків (з пробілами). У статтях українською мовою подавати переклад англійською.
 • Авторство. Подавати прізвище і ім’я всіх авторів та про кожного з них місце зайнятості, населений пункт, країна, електронна адреса, ідентифікатор дослідника ORCID. У статтях українською мовою дублювати прізвище і ім’я транслітераційно, подавати переклад англійською іншої зазначеної інформації.
 • Резюме. Резюме необхідно готувати так, щоб основний зміст статті та її результати були наперед цілком зрозумілі. Основний акцент варто робити на описі результатів. Доречно окреслити мету і методику дослідження. Обсяг резюме – до 200 слів. У статтях українською мовою подавати переклад англійською.
 • Ключові слова. До 10 ключових слів, розміщувати за абеткою. У статтях українською мовою подавати переклад англійською.
 • Таблиці і рисунки. Нумерувати арабськими цифрами, робити підписи, згадувати в тексті, наприклад: “див. рис. 1”. За наявності в статті рисунків (чи інших типів графічного / іконографічного матеріалу) додавати їх окремими файлами.
 • Цитування і використана література. Покликання на джерела (цитування) в тексті статті та оформлення списку джерел у кінці статті здійснювати згідно з рекомендаціями – докладніше. Список літератури в статтях українською мовою дублювати транслітераційно окремим блоком – докладніше.

Шаблон статті

Подання статті

Електронний рукопис статті подається до редакції вісника через відповідну онлайн-форму або надсиланням електронною поштою на адресу редакції (Контакти). Через відповідну онлайн-форму збирається також супровідна інформація про автора.

Рукописи проходять первинний огляд на відповідність вимогам видання (відбувається впродовж 1-2 днів) та рецензування (до 2 тижнів). Докладніше про рецензування.

Надісланий рукопис не може бути одночасно поданий до іншого видання.