Vikidia as a universal multilingual online encyclopedia for children

  Pavlo Hai-Nyzhnyk

  DOI: 10.37068/evu.14.9

  Abstract

  The article informs the community of Ukraine about the children’s universal multilingual online encyclopedia titled Vikidia and draw attention to the fact that it lacks a Ukrainian-language section. We emphasize the Ukrainian children’s audience does not yet have a high-quality digital encyclopedia and, obviously, Vikidia could fill this gap. At the same time, it is important that Ukrainian children’s encyclopedias or the Ukrainian-language segments of international projects such as Vikidia provide contents aimed specifically at Ukrainian children (currently, the vast majority of published in Ukraine children’s encyclopedias is a kind of translated literature).

  REFERENCES

  Amina, W., & Warraich, N. (2022). Use and trustworthiness of Wikipedia information: students’ perceptions and reflections. Digital Library Perspectives, 38 (1), 16–32. https://doi.org/10.1108/DLP-04-2021-0030

  Boltivets, S.(2019). On the modeling of a national encyclopedic-and-educational service. The Encyclopedia Herald of Ukraine, 11, 31–39. https://doi.org/10.37068/evu.11.3 [in Ukrainian].

  Couch, W. (1962). Encyclopedias and Education. American Behavioral Scientist, 6 (1), 19–22. https://doi.org/10.1177/000276426200600104

  Davydenko, V. Ukrainian lexicographic works in the modern educational space. Scientific notes of V. I. Vernadsky Taurida National University. Philology. Journalism, 31 (4), 39–43. https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.4-1/08 [in Ukrainian].

  Dziuba, І. (Ed.). (2021). Ukrainian electronic based encyclopedias in light of socio-humanities: monography. Kyiv: NASU Institute of Encyclopedic Research. https://doi.org/10.37068/b/9789660296770 [in Ukrainian].

  Edyburn, D. L. (1991). Fact Retrieval by Students with and without Learning Handicaps Using Print and Electronic Encyclopedias. Journal of Special Education Technology, 11 (2), 75–90. https://doi.org/10.1177/016264349101100203

  Ishchenko, O. New trends in the encyclopedic practice shaped by the digital age (based on Scholarpedia and Scholarly Community Еncyclopedia). The Encyclopedia Herald of Ukraine, 13, 46–62. https://doi.org/10.37068/evu.13.4 [in Ukrainian].

  Kachak, T. (2016). Literatura dlia ditei ta yunatstva [Ukrainian literature for children and youth. Ukrainska]. Kyiv: Akademia [in Ukrainian].

  Piskozub, L. (2021). Means of Books Popularization in Digital Era. In VI Tyktor’s Readings “Publishing in Ukraine: At the Crossroads of Traditions and Innovations”. Proceedings of International scientific-practical conference (pp. 113–116). Lviv: Ukrainian Academy of Printing. https://doi.org/10.32403/978-966-322-528-9-2021-113-116 [in Ukrainian].

  Savchenko, О. (2019). Innovative possibility of a textbook for reading. Ukrainian Educational Journal, 3, 65–71. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-3-65-71 [in Ukrainian].

  Strutynska, O. (2020). Peculiarities of the modern learners generation under the conditions of the digital society development. Open Educational e-Environment of Modern University, 9, 145–160. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.9.12 [in Ukrainian].

  Zhelezniak, M. (2020). Capability of the Encyclopedia of Modern Ukraine in progress of the national education area. Scientific Notes of Ostroh Academy National University. Historical sciences series, 31, 142–150. https://doi.org/10.25264/2409-6806-2020-31-142-150 [in Ukrainian].

  Zhelezniak, M. & Ishchenko, O. (Eds.). (2022). Corpus of Ukrainian Encyclopedias: Bibliographic Index. Kyiv: Institute of Encyclopedic Research, National Academy of Sciences of Ukraine. https://doi.org/10.37068/b/cuebi [in Ukrainian].

  “Vikidia” – універсальна багатомовна онлайн-енциклопедія для дітей

  Павло Гай-Нижник

  DOI: 10.37068/evu.14.9

  Резюме

  Стаття інформує українську спільноту про дитячу універсальну багатомовну онлайн-енциклопедію “Vikidia”, акцентуючи на відсутності в ній українськомовного розділу. Констатуємо факт, що українська дитяча аудиторія поки що не має якісної електронної енциклопедії і, очевидно, “Vikidia” могла б заповнити цю прогалину. Важливо, щоб українські дитячі енциклопедії чи український сегмент міжнародних проєктів типу “Vikidia” подавали тексти, орієнтовані саме на українську дитину (нині переважна більшість опублікованих в Україні видань такого штибу є перекладними).

  ЛІТЕРАТУРА

  Amina, W., & Warraich, N. (2022). Use and trustworthiness of Wikipedia information: students’ perceptions and reflections. Digital Library Perspectives, 38 (1), 16–32. https://doi.org/10.1108/DLP-04-2021-0030

  Couch, W. (1962). Encyclopedias and Education. American Behavioral Scientist, 6 (1), 19–22. https://doi.org/10.1177/000276426200600104

  Edyburn, D. L. (1991). Fact Retrieval by Students with and without Learning Handicaps Using Print and Electronic Encyclopedias. Journal of Special Education Technology, 11 (2), 75–90. https://doi.org/10.1177/016264349101100203

  Болтівець, С. (2019). До питання створення національної довідкової служби енциклопедично-освітнього спрямування. Енциклопедичний вісник України, 11, 31–39. https://doi.org/10.37068/evu.11.3

  Давиденко, В. (2020). Українські лексикографічні праці в сучасному освітньому просторі. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Філологія. Соціальні комунікації, 31 (4), 39–43. https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.4-1/08

  Дзюба, І. (Ред.). (2021). Українська електронна енциклопедистика в соціогуманітарному вимірі: монографія. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. https://doi.org/10.37068/b/9789660296770

  Железняк, М. (2020). Потенціал “Енциклопедії Сучасної України” в модернізації освітнього простору держави. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Історичні науки, 31, 142–150. https://doi.org/10.25264/2409-6806-2020-31-142-150

  Железняк, М., Іщенко, О. (2022). Корпус енциклопедичних видань України: бібліографічний онлайн-покажчик. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. https://doi.org/10.37068/b/cuebi

  Іщенко, О. (2021). Нові тенденції розвитку енциклопедистики в цифрову епоху (на прикладі “Scholarpedia” та “Scholarly Community Еncyclopedia”). Енциклопедичний вісник України, 13, 46–62. https://doi.org/10.37068/evu.13.4

  Качак, Т. (2016). Українська література для дітей та юнацтва. Київ: Академія.

  Піскозуб, Л. (2021). Засоби популяризації книг у цифрову епоху. У кн. VI Тикторівські читання “Видавнича справа в Україні: на перехресті традицій та інновацій”: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (с. 113–116). Львів: Українська академія друкарства. https://doi.org/10.32403/978-966-322-528-9-2021-113-116

  Савченко, О. (2019). Інноваційний потенціал підручника з читання. Український педагогічний журнал, 3, 65–71. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-3-65-71

  Струтинська, О. (2020). Особливості сучасного покоління учнів і студентів в умовах розвитку цифрового суспільства. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 9, 145–160. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.9.12