Encyclopedia of Ukraine in English and its heritor, www.encyclopediaofukraine.com

  Roman Senkus

  DOI: 10.37068/evu.1.3

  Англомовна енциклопедія України та її спадкоємець, www.encyclopediaofukraine.com

  Роман Сенькусь

  DOI: 10.37068/evu.1.3

  Енциклопедична справа завжди викликала зацікавленість та посилену увагу як науковців, видавців, читачів, так і керівництва держави, яке усвідомлює значимість енциклопедичних видань для престижу країни.

  Українська енциклопедистика – молода галузь науки, що переживає період свого становлення. За даними Книжкової Палати України за п’ять останніх років видавництва України випустили 569 найменувань книжкових видань, що марковані як енциклопедії чи енциклопедичні словники (довідники). Однак, за змістом, структурою, наповненням, жанровими особливостями ці видання далеко не завжди відповідають заявленому в заголовку типу – «енциклопедія». Звичайно, це не може не викликати занепокоєння вчених-енциклопедистів. Таку ситуацію пояснює зокрема й відсутність спеціалізованого журналу чи періодичного збірника, у якому читач, а то й укладач енциклопедії чи відповідного словника зміг би ознайомитися з методикою та засадами творення видань такого типу.

  2004 року в системі Національної академії наук України було створено Інститут енциклопедичних досліджень, на який покладено здійснення фундаментальних та прикладних досліджень у галузі енциклопедистики, розроблення наукових та методичних засад створення різного типу енциклопедичних видань, а також координацію досліджень з енциклопедичної справи в Україні. Щоб систематично ознайомлювати наукову громадськість з найновішими досягненнями теоретичної і практичної енциклопедистики, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України започатковує щорічне видання – науковий збірник «Енциклопедичний вісник України». Це дасть можливість висловлюватися й тим, хто творить енциклопедії або подібні видання, й тим, хто їх досліджує.

  На сторінках збірника обговорюватимуться питання теорії і практики енциклопедистики, історії енциклопедичної справи у світі та Україні, йтиметься про теоретичні засади створення енциклопедій різного типу (універсальних, галузевих, регіональних), узагальнюватиметься історичний досвід та аналізуватимуться сучасні тенденції української та світової енциклопедистики. Збірник друкуватиме матеріали з суміжних дисциплін зокрема: з біо- та бібліографістики, архівознавства, стилістики та редакторської справи. Одним із завдань збірника є розширення міжнародної співпраці для забезпечення повноти та об’єктивності інформації про Україну в зарубіжних енциклопедичних виданнях; налагодження дієвого діалогу з іншими енциклопедичними центрами в Україні і за кордоном. Збірник друкуватиме рецензії, відгуки та огляди про нові видання в галузі енциклопедичної справи, інформацію про наукові зібрання з цих проблем.

  Запрошуємо колег-енциклопедистів та усіх зацікавлених до обговорення широкого кола питань енциклопедистики, дискусій, обміну думками та досвідом. Вимоги до матеріалів подаємо в кінці збірника. Сподіваємося, що спільними зусиллями створимо цікаве й потрібне для науковців, видавців та й читачів загалом видання. Електронний варіант збірника буде розміщено на сайті Інституту енциклопедичних досліджень НАН України: www.encyclopedia.kyiv.ua.

  Перше число «Енциклопедичного вісника України» є спеціальним випуском. У ньому вміщено доповіді, виголошені на Міжнародній науковій конференції «Українська енциклопедистика» (м. Київ, червень 2008 р.), організованій Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України спільно з Науковим товариством ім. Шевченка в Європі і проведеній у рамках VІІ Міжнародного конгресу україністів.

   

  Англомовна гаслова енциклопедія України вийшла в п’ятьох великоформатних томах (разом 4 320 сторінок) упродовж 1984–93 рр. під заголовком «Ency­clopedia of Ukraine». Видало її видавництво Торонтського університету для Канадського інституту українських студій (далі КІУС), Наукового товариства ім. Шевченка в Західній Европі (далі НТШ) та Канадської фундації українських студій (далі КФУС). Почин цьому проектові дав д-р Юрій С. Н. Луцький, відомий славіст, професор Торонтського університету й перекладач української літератури на англійську мову. Від заснування КІУСу в 1976 році до листопада 1982 року він був керівником його Торонтського відділу.

  У 1960-их роках д-р Юрій Луцький також зіграв велику роль у проекті англомовного перекладу трьох тематичних томів «Енциклопедії українознавства» (далі ЕУ), які були написані й видані (1949–52) під керівництвом д-рів Володимира Кубійовича і Зенона Кузелі в осідку НТШ в містечку Сарсель біля Парижу з участю 102 діаспорних науковців у Західній Європі та Північній Америці. Підготовку перекладу і його видання Видавництвом Торонтського університету у двох великих томах під заголовком «Ukraine: A Concise Encyclopaedia» (1963, 1970) профінансував Український народній союз у США.

  У перших місяцях існування КІУСу д-ри Юрій Луцький та Іван Лисяк-Руд­ницький переконали д-ра Манолія Лупула, першого директора (1976–86) КІУСу та професора педагогіки Альбертського університету в м. Едмонтон, у науковій й політичній необхідності перекласти 11 томів гаслової частини ЕУ. Унаслідок цього у 1977 році д-ри Манолій Лупул і Володимир Кубійович підписали угоду про співпрацю над таким проектом між КІУСом і НТШ, і д-р Юрій Луцький розпочав роботу над підготовкою перекладу гасел першого тому. Україномовні гасла приготували і надсилали йому із Сарселю д-ри Володимир Кубійович і Аркадій Жуковський. Більшість перекладів тоді виконував мій недавньо покійний друг і колеґа д-р Тарас Закидальський (1941–2007), після чого д-р Юрій Луцький їх перевіряв і дещо виправляв. На жаль, такий підхід до роботи не був досконалим і залишилось багато непослідовно перекладених назв та інші текстуальні проблеми. Крім того, багато гасел, особливо ті, які були написані упродовж 1950–1960-их років, потребували доповнення і осучаснення. Д-р Юрій Луцький вважав, що така робота над змістом була відповідальністю проф. Володимира Кубійовича та його НТШівських колеґ, а не його самого.

  Після призначення мене першим англомовним літературним редактором цього проекту в 1980 році мені стали відомі всі його недоліки. Коли влітку 1982 року, під час моїх відвідин Едмонтону, д-р Манолій Лупул попросив мене дати йому відверту оцінку роботи над першим томом, я розповів йому про стан проекту. Внаслідок цього д-р Манолій Лупул вирішив, що треба наладнити ситуацію. Скоро після того він довідався, що його друг д-р Данило Гусар Струк, колеґа д-ра Юрія Луцького, мав велике бажання включитися в роботу проекту. Д-р Манолій Лупул уважав, що призначення Данила Струка відповідальним редактором проекту під керівництвом Юрія Луцького допоможе розв’язати багато проблем. Але Юрій Луцький, який з різних причин мав антипатію до Данила Струка, відмовився прийняти таку пропозицію. Він сказав Манолію Лупулеві, що залишить проект, якщо Данила Струка буде призначено, думаючи, що це спонукає Лупула відмовитися від своїх планів. Проте Манолій Лупул дуже хвилювався, що вихід недосконало перекладаної та перестарілої енциклопедії негативно вплине на репутацію КІУСу. Знаючи, що збереження status quo у проекті й відсутність участі Данила Струка нічого доброго не принесе, він прийняв резиґнацію Юрія Луцького в листопаді 1982 року.

  Так розпочався період понад десяти років моєї інтенсивної, можна сказати «стахановської», роботи старшого літературного редактора проекту «Encyclopedia of Ukraine» під керівництвом проф. Данила Струка, відповідального редактора перших двох томів (1984, 1988), а згодом, після смерті проф. Володимира Кубійовича, головного редактора 3 – 5 томів, які вийшли восени 1993 року, та дальшої роботи над проектом аж до своєї передчасної смерті в 1999 році. Нашим першим завданням було укласти реєстр усіх гасел і написати правописний, стилістичний, термінологічний та ономастичний посібник для авторів, перекладачів і редакторів проекту. Д-р Данило Струк придбав перший комп’ютер для нашої роботи на початку 1983 року за тоді астрономічну суму понад 25 000 канадських доларів, а від другої половини 1980-их років усі редактори в нашому б’юро мали свої особисті комп’ютери та інтернетний зв’язок у своїх кабінетах.

  Комп’ютеризація проекту набагато полегшила нашу працю та дозволила нам ефективніше виконувати надмірно важкий і навіть понаднормовий графік нашої роботи упродовж наступного десятиліття. У співпраці з 33-ма науковими редакторами ділянок та членами редакційної ради проекту в різних містах, наша невелика група 5 – 7 працівників у Торонто переклала, перевірила, доповнила й відредаґувала 20 000 гасел-статей, які написали ми та понад двісті авторів у різних країнах, включно в Україні від 1990-го року. Наша ціль була дати світові найкраще, найпов­ніше й невикривлене джерело інформацій про всі аспекти України, її жителів та українців за кордоном.

  Я вважаю, цієї мети було до великої міри досягнуто, судячи з рецензій на окремі томи «Encyclopedia of Ukraine» в наукових журналах. Сьогодні тисячі комплектів цієї енциклопедії зберігаються в багатьох приватних книгозбірках та у фондах найкращих наукових і університетських бібліотек світу. Енциклопедією користуються наукові дослідники, державні установи, студенти і загальна публіка в багатьох країнах.

  Після закінчення нашої роботи над п’ятитомною «Encyclopedia of Ukraine» в 1993-му році, настала перерва. Були фінансові обмеження – адже підготовка цих томів коштувала КІУСу кілька мільйонів доларів і великий відсоток свого бюджету протягом 15-и років, і дальше оплачування проекту до такої міри стало неможливим. (Крім цих витрат, КФУС профінансувала гонорари авторам статей і редакторам ділянок, та завдяки придбанню великих видавничих ґрантів від урядів Канади та провінцій Манітоби, Саскачевану та Британської Колумбії, кошти друку томів). Більшість працівників торонтського бюро проекту було звільнено або переведено на іншу роботу в КІУСі. Д-р Данило Струк узяв заслужену дворічну відпустку, після чого він продовжив замовляти й отримувати нові та доповнені гасла для запланованого шостого тому енциклопедії. З допомогою бібліотекаря НТШ Ірени Попович у Сарселі, мій колеґа Андрій Макух уклав покажчик до 1 – 5 томів і список поправок до них. Видавництво КІУСу видало його роботу окремим томом у 2001 році, знову ж таки з фінансовою допомогою КФУСу. Проте робота над редаґуванням гасел 6-го тому ще не почалася, коли д-р Данило Струк несподівано помер улітку 1999-го року на 59-му році життя.

  Зі смертю Данила Струка постало питання: чи припинити роботу над енциклопедією, чи якось продовжувати. Порадившись із колеґами, я запропонував директорові КІУСу, Зенону Когутові, ідею продовження роботи у формі електрон­­ної енциклопедії під моїм керівництвом. Д-р Зенон Когут прийняв мою пропозицію, адже закривати проект не мало сенсу: упродовж двадцяти двох років існування проекту його працівники зібрали велику базу даних, книжок, статей та архівних матеріалів, було вишколено групу талановитих і фахових авторів і редакторів, які були готові й спроможні далі працювати на користь України та україністики.

  Ціль проекту електронної енциклопедії України – створити найкраще, най­пов­ніше і найавторитетніше енциклопедичне джерело про Україну та її жите­­лів англійсь­кою мовою, яке буде безплатно доступне користувачам інтернету по всьому світі. З таким наміром був створений наш веб-сайт <www.encyclopediaofukraine.com>. Від початку 2001-го року невеличка група «енциклопедистів» працює над цим проектом під моїм керівництвом та наглядом менеджера веб-сайту проекту, д-ра Марка Роберта Стеха. Наш веб-сайт поміщатиме всі гасла в перших 5-ох томах «Encyclopedia of Ukraine» зі всіма потрібними поправками і доповненнями, а також тисячі нових гасел, головно про різні аспекти пострадянської України. Усе це можна буде постійно доповнювати.

  Від 2001 року, на жаль, ніхто з КІУСу не працює на повну ставку над енциклопедією, а також має інші робочі обов’язки, унаслідок чого цей проект поступає, але повільно. З допомогою двох комп’ютерників д-р Марк Стех створив веб-сайт, на якому можна побачити діякритичні знаки в різних мовах (такого немає на інших сайтах). Багато гасел ілюстровані картами, фотографіями і художніми репродукціями, і користувачі мають можливість послухати уривки мелодій і пісень народної музики та творів українських композиторів, співаків і музикантів. Поміщення гасел на веб-сайті у форматі HTML і створення лінків до інших гасел та інтернетних джерел інформацій вимагає прискіпливої роботи, якої не можна швидко виконувати. Єдина цьому розв’язка – збільшення бюджету проекту, щоб уможливити наймання принаймні 5-ох працівників на повну ставку. На жаль, КІУС не має фінансових можливостей виділити такі кошти (він і так видає на проект понад сто тисяч доларів щороку). Тому проект потребує підтримки КФУСу та інших фундацій і щедрих жертводавців (таких, як, наприклад, п. Дарія Муцак-Ковальська, п. Ольга Павлюк і п. Юрій Костюк). Проте проект досі не отримав підтримки одного великого фундатора, який своєю пожертвою міг би розв’язати всі фінансові недостачі і брак кадрів.

  Попри всі названі вище труднощі, працівники проекту віддано працюють. Понад 3 000 гасел, багато з яких були виправлені й доповнені, вже поміщені на веб-сайті проекту разом із сотнями ілюстрацій, карт і аудіокліпів. Від 200 до 600 людей щодня відвідують <www.encyclopediaofukraine.com>, який постійно удосконалюється.