An encyclopedia about Ukrainians in China

  Oleksii Koval

  DOI: 10.37068/evu.14.8

  Abstract

  The article highlights the difficult and long way of preparing the encyclopedic work titled Ukrainians in China. In particular, it describes many interesting facts, starting from the conception and collection of materials that began in the 90s of the last century, to important recent archival research, the processing of which somewhat delayed the publication of this encyclopedic reference. The appearance of the encyclopedic book, which is the subject of this article, significantly fills the gap about the Ukrainians in East Asia, their political and cultural life. So, in this way, it contributes to the currently Ukrainian Oriental studies. The considered encyclopedic work is also a contribution to the development of encyclopedic practice of contemporary Ukraine.

  REFERENCES

  Chabak, L. A. (2021). China’s tourist potential for Ukrainians: opportunities and challenges. Chinese Studies, 2, 103–111. https://doi.org/10.51198/chinesest2021.02.079 [in Ukrainian].

  Chornomaz, V. (2013). China, People’s Republic of China. Chinese-Ukrainian relations. In I. Dziuba, A. Zhukovskyi, M. Zhelezniak, et al. (Eds), The Encyclopedia of Modern Ukraine (vol. 13, pp. 109–111). Kyiv: The NASU Institute of Encyclopedic Research [in Ukrainian].

  Chornomaz, V. (Ed.). (2011). Green Ukraine (Ukrainian Far East area): encyclopedic reference. Vladivostok: T. Shevchenko Scientific Association of Ukrainians [in Ukrainian].

  Chornomaz, V. (Ed.). (2021). Ukrainians in China: encyclopedic reference. Odesa: Helvetyka [in Ukrainian].

  Chyrko, I. (2001). Ukraina – Kytai. Vid naidavnishykh chasiv i donyni. In V. Serhiichuk (Ed.), Ukraine and the East: a panorama of cultural-community relations (Vol. 1, pp. 117-127). Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv [in Ukrainian].

  Isaieva, N. (2002). Ukrainian literature in China: reception issues (Thesis abstract). Taras Shevchenko National University of Kyiv [in Ukrainian].

  Khomenko, О. (2021). Far Eastern odyssey of Ivan Svit. Kyiv, New York: LAURUS.

  Kiktenko, V. (2002). An essay on the history of Chinese studies in Ukraine. 18 – the first half of the 20 century. Kyiv [in Ukrainian].

  Matveieva, L., Tsyhankova, E., Kochubei, Y., Vasyliuk, O. (Ed.). (2011). Oriental studies and Byzantology in Ukraine in names: bibliographical dictionary. Kyiv: The NASU A. Krymsky Institute of Oriental Studies [in Ukrainian].

  Sagan, G. (2018). The Ukrainian Diaspora in China: history and the current tendency of becoming. Kyiv Historical Studies, 6, 43-51. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2018.1.4351 [in Ukrainian].

  Svit, I. (1936). The Ukrainian National House in Harbin: A year and a half of the life of the UNH. 14.11.1933 – 14.6.1935. Kharbin: Ukrainian Press Association [in Ukrainian].

  Ukrainets, L. (2013). Determination of the main factors of foreign direct investment from China to African countries. Journal of European Economy, 12 (4), 458–472 [in Ukrainian].

  Енциклопедичне видання про історію українців у Китаї

  Олексій Коваль

  DOI: 10.37068/evu.14.8

  Резюме

  Стаття висвітлює непростий і тривалий шлях підготовки енциклопедичного довідника “Українці в Китаї” – від задуму й перших кроків у царині збирання матеріалів, що розпочалися ще в 90-х роках минулого століття, до важливих останніх архівних досліджень, опрацювання автором яких дещо відтягнуло друк цієї праці. Поява енциклопедичного довідника, що є предметом розгляду цієї статті, істотно заповнює прогалину про громадське, політичне й культурне життя українців у Східній Азії, доповнюючи наявні нині українські сходознавчі розвідки. Видання є також внеском у розвиток сучасної української енциклопедистики.

  ЛІТЕРАТУРА

  Ісаєва, Н. (2002). Українська література в Китаї: проблеми рецепції: автореф. дис. ... канд. філол. наук. Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

  Кіктенко, В. (2002). Нарис з історії українського китаєзнавства. ХVIII – перша половина ХХ с?т. Київ.

  Матвеєва, Л., Циганкова, Е., Кочубей, Ю., Василюк, О. (Ред.). (2011). Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: бібліографічний словник. Київ: Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України.

  Саган, Г. (2018). Українська діаспора в Китаї: історія та сучасні тенденції становлення. Київські історичні студії, 6, 43–51. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2018.1.4351

  Світ, І. (1936). Український Національний Дім в м. Харбіні: Півтора року життя УНД. 14.11.1933 – 14.6.1935. Харбін: Українська Видавнича Спілка.

  Українець, Л. (2013). Визначення основних чинників прямих закордонних інвестицій з Китаю у країни Африки. Журнал європейської економіки, 12 (4), 458–472.

  Хоменко, О. А. (2021). Далекосхідна одіссея Івана Світа. Київ, Нью-Йорк: LAURUS.

  Чабак, Л. А. (2021). Туристичний потенціал Китаю для українців: сучасні тенденції та виклики. Китаєзнавчі дослідження, 2, 103-111. https://doi.org/10.51198/chinesest2021.02.079

  Чирко, І. (2001). Україна – Китай. Від найдавніших часів і донині. В. Сергійчук (Ред.), Україна і Схід: панорама культурно-спільнотних взаємин (Вип. 1, с. 117–127). Київ: Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

  Чорномаз, В. (2013). Китай, Китайська Народна Республіка. Китайсько-українські зв’язки. І. Дзюба, А. Жуковський, М. Железняк та ін. (Ред.), Енциклопедія Сучасної України (т. 13, с. 109–111). Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України.

  Чорномаз, В. (Ред.). (2011). Зелений Клин (Український Далекий Схід): енциклопедичний довідник. Владивосток: Наукове об’єднання україністів ім. Т. Г. Шевченка.

  Чорномаз, В. (Ред.). (2021). Українці в Китаї: енциклопедичний довідник. Одеса: Гельветика.