On the issue of the national pantheon appearance in Ukraine

  DOI: 10.37068/evu.14.3

  Abstract

  One of the forms of showing respect for famous figures is burial monuments. The national pantheon (a memorial complex in the form of a single place of honorable reburial of historical figures or a symbolic space in their honor) is the pinnacle of national honoring of such personalities. There are such pantheons in various countries of the world. However, it is not yet available in Ukraine. The lack of information about the location of the graves of many prominent figures of the past prevents it from appearing. For example, nothing is known about the location of the graves of a number of prominent figures of the princely era. Another problem is taking care of burial places of prominent Ukrainians in other countries. The question of who exactly should belong to the Ukrainian national pantheon requires a wide discussion. This article describes the history of attempts to create a national pantheon in Ukraine and substantiates the potential of the planned encyclopedic reference about the burial places of famous Ukrainians (princes, hetmans and chieftains, leading cultural figures of different eras, writers, scientists, artists and other persons whose work contributed to the preservation of the national self-identification).

  Read article in Ukrainian | Читати українською

  REFERENCES

  Apanovych, O. (1989, 1 Jun.). Koshovyi otaman Ivan Sirko [Ivan Sirko, an otaman of the Kish]. Literaturna Ukraina, 6–6 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Hrabovetskyi, V. (2005). Zghadaimo pravednykh hetmaniv i koshovykh: de yikh mohyly? [Let’s remember the righteous hetmans and koshovs: where are their graves?] (4th ed.). Ivano-Frankivsk: Pik-Lain [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Hrushevskyi, M. (1992). Iliustovana istoriia Ukrainy [Illustrated history of Ukraine] (reprint of 1913). Kyiv: Raiduha [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Konoval, O. (2001, 16 Aug.). Kozatska slava pid muramy Solovkiv: de tlin Petra Kalnyshevskoho [Cossack glory under the walls of Solovky: where Petro Kalnyshevsky perished]. Ukraina moloda [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Krevetskyi, I. (1924). Ukrainskyi nekropol [Ukrainian necropolis]. Stara Ukraina: Chasopys istorii i kultury, 6, 75–111 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Segeda, S. (2010). Hetmanski mohyly [Hetman graves]. Kyiv: Nash chas [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Segeda, S. (2015). Hetmańskie mogiły na Ukrainie. Szczecin: Minierwa [in Polish].

  Google Scholar

  Segeda, S. (2016). Panteon Ukrainy [Pantheon of Ukraine] (book 1: The burial places of prominent figures of Ukrainian history and culture X – beginning 19th century). Kyiv: Kyiv-Mohyla Academy Press” [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Shevchenko, L. I. (Ed.). (2008). Novyi slovnyk inshomovnykh sliv [New dictionary of foreign words]. Kyiv: Arii [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Telehin, D. Y. (2007). Narysy ta zamitky z arkheolohii: vybrani statti za ostanni 60 rokiv [Essays and notes on archaeology: Best papers from the last 60 years]. Kyiv: Press of the National Kyiv-Pechersk Historic-Cultural Preserve, 2007 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Zhelezniak, M., Yatskiv, Y., Andreychyn, M., Dubrovina, L., Stepanenko, M., Mel­nyk, M., & Ishchenko, O. (Eds). (2022). Famous figures by Ukra­inian origin in world civilization: online encyclopedia. Kyiv: Institute of Encyclopedic Research, National Academy of Sciences of Ukraine. https://doi.org/10.37068/b/9789660299993 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  До питання створення національного пантеону в Україні

  DOI: 10.37068/evu.14.3

  Резюме

  Вершиною загальнонародного вшанування визначних особистостей є національний пантеон (місце почесних поховань чи перепоховань історичних постатей або символічний простір на їхню честь). Такі меморіальні комплекси існують у багатьох державах світу. Настала нагальна потреба створення його в Україні. Є низка проблем, що потребують вирішення для успішної реалізації цього проєкту, зокрема відсутність відомостей про місцезнаходження могил багатьох визначних постатей минулого. Наприклад, немає інформації про розташування могил низки видатних діячів княжої доби. Не менш важлива проблема – піклування про місця поховання видатних українців за кордоном. Широкої дискусії потребують питання, хто саме має бути в українському національному пантеоні. У цій статті висвітлено історію спроб створення в Україні національного пантеону та на прикладі вже опублікованих авторських матеріалів обґрунтовано важливість появи довідкового джерела про місця поховання славних українців (князів, гетьманів і кошових отаманів, провідних діячів культури різних епох, письменників, науковців, митців та інших осіб, чия діяльність і творчість сприяла збереженню українцями націо­нальної самоідентичності).

  Ще на світанку історії люди почали вшановувати своїх славетних предків – воїнів, мудреців, жерців, на могилах яких здійснювали врочисті ритуали. Пізніше героями народних легенд і переказів стали реальні історичні особи, над місцями останнього спочинку яких встановлювали надгробки, насипали кургани, споруджували піраміди, мавзолеї, величні монументальні споруди-пантеони. Ці поховальні пам’ятки завжди мали велике символічне значення, підтримуючи сув’язь поколінь.

  Більшість туристів, що пр...

  Читати далі Завантажити PDF

  ЛІТЕРАТУРА

  Segeda, S. (2015). Hetmańskie mogiły na Ukrainie. Szczecin: Minierwa.

  Google Scholar

  Апанович, О. (1989, 1 черв.). Кошовий отаман Іван Сірко. Літературна Україна, 6–6.

  Google Scholar

  Грабовецький, В. (2005). Згадаймо праведних гетьманів і кошових: де їх могили? (4-те вид.). Івано-Франківськ: Пік-Лайн.

  Google Scholar

  Грушевський, М. (1992). Ілюстована історія України (репринтне видання 1913 року). Київ: Райдуга.

  Google Scholar

  Железняк, М., Яцків, Я., Андрейчин, М., Дубровіна, Л., Степаненко, М., Мельник, М., Іщенко, О. (Ред.). (2022). Знакові постаті україн­ського походження у світовій цивілізації: енциклопедичне видання. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. https://doi.org/10.37068/b/9789660299993

  Google Scholar

  Коновал, О. (2001, 16 серп.). Козацька слава під мурами Соловків: де тлін Петра Калнишевського. Україна молода.

  Google Scholar

  Кревецький, І. (1924). Український некрополь. Стара Україна: Часопис історії і культури, 6, 75–111.

  Google Scholar

  Сегеда, С. (2010). Гетьманські могили. Київ: Наш час.

  Google Scholar

  Сегеда, С. (2016). Пантеон України (кн. 1: Місця поховань визначних діячів української історії та культури X – поч. ХІХ ст.). Київ: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”.

  Google Scholar

  Телегін, Д. Я. (2007). Нариси та замітки з археології: вибрані статті за останні 60 років. Київ: Видавництво Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

  Google Scholar

  Шевченко, Л. І. (Ред.). (2008). Новий словник іншомовних слів. Київ: Арій.

  Google Scholar