On exploring the Zaporozhian Sich’s kurins: origins of names, their timeline, and historical topography (encyclopedic aspects)

  DOI: 10.37068/evu.15.8

  Abstract

  The study is dedicated to the issue of information reliability in encyclopedias. The author, who recently published a monograph on the names of the Zaporozhian Sich’s kurins [military units of Army of Zaporozhia] (this article serves as a reflection on it), illustrates how information from scientific sources, already disproven and considered unfounded, incorrect, and distorting numerous historical facts of Ukraine, often finds its way into the pages of encyclopedias, textbooks, and other literature intended for a broad readership. Using the analysis of specific historical facts related to the Zaporozhian Sich, particularly the names of its settlements, author demonstrates the kind of information that should replace mythical content in reference and educational literature, disseminating more accurate knowledge in society.

  Read article in Ukrainian | Читати українською

  REFERENCES

  Avramenko, A. M. (2018). Zminy v heohrafii naselenykh punktiv Kubani, nazvy yakykh pokhodiat vid zaporozkykh kureniv (do problemy zberezhennia istoryko-kulturnoi spadshchyny). Zapysky Naukovoho tovarystva imeny Shevchenka, 271, 624-640 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Avramenko, A. M. (2021). Do problemy pokhodzhennia i transformatsii nazv kureniv Zaporozkoi Sichi (Frahment knyhy, shcho hotuietsia do druku). Donetskyi visnyk Naukovoho tovarystva imeny Shevchenka, 48, 5-21 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Avramenko, A. M. (2023). Ot kureney Zaporozhskoy Sechi k stanitsam i gorodam Kubany (problemy proiskhozhdeniya nazvaniy, istoricheskoy geografii, topografii i kulturnogo naslediya). Moscow: Direct-Media [in Russian].

  Google Scholar

  Bachynska, O. A., Chukhlib, T. V., & Shcherbak, V. O. (2015). Ukrainske kozatstvo. Zoloti storinky istorii. Kyiv: Krystal Buk [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Gribovskiy, V. V. (2018). Sotsialnaya tipologiya kazachikh obshchestv. In Kazachestvo v tyurkskom i slavyanskom mirakh (pp. 94-172). Kazan: A. Khalikov Institute of Archeology [in Russian].

  Google Scholar

  Hurbyk, A. (1993). Pravovi vidnosyny ta sudochynstvo v Zaporozkii Sichi. In Ukrainske kozatstvo: Vytoky, evoliutsiia, spadshchyna: Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, prysviachenoi 500-richchiu ukrainskoho kozatstva (vol. 1, pp. 157-162). Kyiv: The NASU Institute of History of Ukraine [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Hurbyk, A. O. (2009). Polityko-administratyvnyi ustrii Zaporozkoi Cichi (XVI–XVIII st.). U kn. T. V. Motrenko, V. A. Smolii (Ed.), Istoriia derzhavnoi sluzhby v Ukraini (vol. 1, pp. 173-208). Kyiv: Nika-Center [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Khlibovska, H., Naumchuk, O., & Kryzhanovska, M. (2021). Istoriia Ukrainy: pidruchnyk dlia 8 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity. Ternopil: Aston [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Korduba, M. (1924). Zemlia svidkom mynuloho. Geografichni nazvy yak istorychne zherelo. Lviv: Shevchenko Scientific Society [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Kostomarov, N. I. (1863). Getmanstvo Vygovskogo. In N. I. Kostomarov. Istoricheskiye monografii i issledovaniya (vol. 2, pp. 39-200). Sankt-Peterburg: D. E. Kozhanchikov Press [in Russian].

  Google Scholar

  Lenchenko, V. (2004). Rukopysni plany Zaporozkoi Sichi XVIII stolittia. Ukrainskyi arkheohrafichnyi shchorichnyk, 8-9, 157-189 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Lenchenko, V. O. (1971). Nevidomyi plan Zaporizkoi Sichi. Ukrainian Historical Journal, 10, 106-113 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Melnikova, T. N. (1958). Bibliotechnaya obrabotka geograficheskikh kart. Opredeleniye besschetnykh masshtabov. Moscow, Leningrad: BAN USSR [in Russian].

  Google Scholar

  Panashenko, V. V. (2008). Kureni zaporozki 16–18 st. In V. A. Smolii (Ed.), Entsyklopediia istorii Ukrainy (vol. 5. pp. 520-520). Kyiv: The NASU Institute of History of Ukraine, Naukova dumka [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Sanin, G. A. (1987). Otnosheniya Rossii i Ukrainy s Krymskim khanstvom v seredine XVII veka. Moscow: Nauka.

  Google Scholar

  Shcherbak, V. (1998). Bazavlutska Sich (1593–1638 rr.). In Kozatski sichi (Narysy z istorii ukrainskoho kozatstva XVI–XIX st.) (pp. 45-64). Kyiv: The NASU Institute of History of Ukraine [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Shcherbak, V. O. (1995). Zaporozka Sich yak faktor konsolidatsii ukrainskoho kozatstva do seredyny XVII st. Ukrainian Historical Journal, 5, 66-71 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Shcherbak, V. O. (2000). Ukrainske kozatstvo: Formuvannia sotsialnoho stanu. Druha polovyna XV – seredyna XVII st. Kyiv: KM Academia [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Shcherbak, V. O. (2011). Zaporozka Sich na Bazavlutsi. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Kyievo-Mohylianska akademiia”. Istorychni nauky, 117, 4–10 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Shpytalov, H. H. (2006). Kurin. In Ukrainske kozatstvo: Mala entsyklopediia (pp. 331–331). Kyiv: Geneza; Zaporizhzhia: Premier [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Shpytalov, H. H. (2008). Kurin. In V. A. Smolii (Ed.), Entsyklopediia istorii Ukrainy (vol. 5, pp. 524–524). Kyiv: The NASU Institute of History of Ukraine, Naukova dumka [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Stryzhak, O. S. (2001). Do etnohenezu ta etnomovnoi istorii kubantsiv-chornomortsiv. Ukrainian Historical Journal, 1, 93–106 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Stryzhak, O. S. (2002). Do etnohenezu ta etnomovnoi istorii kubantsiv-chornomortsiv [zakinchennia]. Ukrainian Historical Journal, 2, 37-50 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Taranenko, M. H. (2013). Zaporozka Sich – zarodok Ukrainskoi kozatskoi derzhavy. Visnyk NTUU “KPI”. Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo, 3 (19), 112-122 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Ukrainske kozatstvo: Mala entsyklopediia. (2006). Kyiv: Geneza; Zaporizhzhia: Premier [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Vlasov, V. S. (2016). Istoriya Ukrainy: uchebnik dlya 8-go klassa obshcheobrazovatelnykh uchebnykh zavedeniy (translated from Ukrainian). Kyiv: Litera LTD [in Russian].

  Google Scholar

  Vlasov, V. S., Panarin, O. Ye., & Topolnytska, Y. A. (2021). Istoriia Ukrainy: pidruchnyk dlia 8 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity. Kyiv: Litera LTD [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Vortman, D., Hordiienko, Y., & Maiorov, M. (2018). Terra Ucrainica: Istorychnyi atlas Ukrainy i susidnikh zemel: Vid kimeriitsiv do sohodennia. Kharkiv: KSD [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Досвід дослідження походження назв, хронології створення та історичної топографії куренів Запорозької Січі (енциклопедичні аспекти)

  DOI: 10.37068/evu.15.8

  Резюме

  Розвідку присвячено проблемі рівня надійності інформації в енциклопедичних виданнях. Автор, досліджуючи назви куренів Запорозької Січі (про них він нещодавно опублікував монографію, й ця стаття є певною рефлексією на неї), показує, як на сторінки енциклопедій, підручників та іншої літератури, призначеної для широкого кола читачів, часто потрапляють з наукових джерел відомості, що вже були спростовані й вважаються нині необґрунтованими, некоректними, неправдивими, такими, що спотворюють чимало фактів історії України. У цій студії на прикладі аналізу окремих історичних фактів, пов’язаних із Запорозькою Січчю, а саме найменуваннями її куренів, автор демонструє, яку інформацію замість міфічної варто було б представити в довідковій та навчальній літературі й поширювати в суспільстві.

  У 2023 р., під час російсько-української війни, в Москві надруковано дослідження, присвячене проблемі походження назв куренів Запорозької Січі та подальшій рецепції цих назв на Кубані, де вони ввійшли до історико-культурної спадщини регіону (Авраменко, 2023). Монографія вийшла під грифом Наукового товариства імені Шевченка (автор – дійсний член НТШ) з анотацією українською мовою. У сучасних умовах російської дійсності це сенсація, оскільки нинішньою “нормою” РФ не лише офіційної пропаганди є ...

  Читати далі Завантажити PDF

  ЛІТЕРАТУРА

  Авраменко, А. М. (2018). Зміни в географії населених пунктів Кубані, назви яких походять від запорозьких куренів (до проблеми збереження історико-культурної спадщини). Записки НТШ, 271, 624-640.

  Google Scholar

  Авраменко, А. М. (2021). До проблеми походження і трансформації назв куренів Запорозької Січі (Фрагмент книги, що готується до друку). Донецький вісник НТШ, 48, 5-21.

  Google Scholar

  Авраменко, А. М. (2023). От куреней Запорожской Сечи к станицам и городам Кубани (проблемы происхождения названий, исторической географии, топографии и культурного наследия). Москва: Директ-Медиа.

  Google Scholar

  Бачинська, О. А., Чухліб, Т. В., Щербак, В. О. (2015). Українське козацтво. Золоті сторінки історії. Київ: Кристал Бук.

  Google Scholar

  Власов, В. С. (2016). История Украины: учебник для 8-го класса общеобразовательных учебных заведений (пер. с укр.). Киев: Литера ЛТД.

  Google Scholar

  Власов, В. С., Панарін, О. Є., Топольницька, Ю. А. (2021). Історія України: підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Літера ЛТД.

  Google Scholar

  Вортман, Д., Гордієнко, Я., Майоров, М. (2018). Terra Ucrainica: Історичний атлас України і сусідніх земель: Від кімерійців до сьогодення. Харків: КСД.

  Google Scholar

  Грибовский, В. В. (2018). Социальная типология казачьих сообществ. В кн. Казачество в тюркском и славянском мирах (с. 94-172). Казань: Институт археологии им. А. Х. Халикова.

  Google Scholar

  Гурбик, А. (1993). Правові відносини та судочинство в Запорозькій Січі. У зб. Українське козацтво: Витоки, еволюція, спадщина: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 500-річчю українського козацтва (вип. 1, с. 157-162). Київ: Інститут історії України НАН України.

  Google Scholar

  Гурбик, А. О. (2009). Політико-адміністративний устрій Запорозької Cічі (ХVI–ХVIІІ ст.). У кн. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій (Ред.), Історія державної служби в Україні (т. 1, с. 173-208). Київ: Ніка-Центр.

  Google Scholar

  Кордуба, М. (1924). Земля свідком минулого. Ґеоґрафічні назви як історичне жерело. Львів: НТШ.

  Google Scholar

  Костомаров, Н. И. (1863). Гетманство Выговского. В кн. Н. И. Костомаров. Исторические монографии и исследования (т. 2, с. 39-200). Санкт-Петербург: Изд. Д. Е. Кожанчикова.

  Google Scholar

  Ленченко, В. (2004). Рукописні плани Запорозької Січі XVIII століття. Український археографічний щорічник, 8-9, 157-189.

  Google Scholar

  Ленченко, В. О. (1971). Невідомий план Запорізької Січі. Український історичний журнал, 10, 106-113.

  Google Scholar

  Мельникова, Т. Н. (1958). Библиотечная обработка географических карт. Определение численных масштабов. Москва, Ленинград: БАН СССР.

  Google Scholar

  Панашенко, В. В. (2008). Курені запорозькі 16–18 ст. У кн. В. А. Смолій (Ред.), Енциклопедія історії України (т. 5. с. 520-520). Київ: Інститут історії України НАН України, Наукова думка.

  Google Scholar

  Санин, Г. А. (1987). Отношения России и Украины с Крымским ханством в середине XVII века. Москва: Наука.

  Google Scholar

  Стрижак, О. С. (2001). До етногенезу та етномовної історії кубанців-чорноморців. Український історичний журнал, 1, 93-106.

  Google Scholar

  Стрижак, О. С. (2002). До етногенезу та етномовної історії кубанців-чорноморців [закінчення]. Український історичний журнал, 2, 37-50.

  Google Scholar

  Тараненко, М. Г. (2013). Запорозька Січ – зародок Української козацької держави. Вісник НТУУ “КПІ”. Політологія. Соціологія. Право, 3 (19), 112-122.

  Google Scholar

  Українське козацтво: Мала енциклопедія. (2006). Київ: Генеза; Запоріжжя: Прем’єр.

  Google Scholar

  Хлібовська, Г., Наумчук, О., Крижановська, М. (2021). Історія України: підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти. Тернопіль: Астон.

  Google Scholar

  Шпитальов Г. Г. (2006). Курінь. У кн. Українське козацтво: Мала енциклопедія (с. 331-331). Київ: Генеза; Запоріжжя: Прем’єр.

  Google Scholar

  Шпитальов, Г. Г. (2008). Курінь. У кн. В. А. Смолій (Ред.), Енциклопедія історії України (т. 5, с. 524-524). Київ: Інститут історії України НАН України, Наукова думка.

  Google Scholar

  Щербак, В. (1998). Базавлуцька Січ (1593–1638 рр.). У кн. Козацькі січі (Нариси з історії українського козацтва XVI–XIX ст.) (с. 45-64). Київ: Інститут історії України НАН України.

  Google Scholar

  Щербак, В. О. (1995). Запорозька Січ як фактор консолідації українського козацтва до середини ХVІІ ст. Український історичний журнал, 5, 66-71.

  Google Scholar

  Щербак, В. О. (2000). Українське козацтво: Формування соціального стану. Друга половина XV – середина XVII ст. Київ: КМ Academia.

  Google Scholar

  Щербак, В. О. (2011). Запорозька Січ на Базавлуці. Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Історичні науки, 117, 4-10.

  Google Scholar