2019-12-09  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.11.1

«Енциклопедія Сучасної України» у викликах сьогодення

Микола Железняк
Енциклопедичний вісник України, 2019, вип. 11, с. 7–22.
РезюмеСтаттю присвячено 5-й річниці електронної версії «Енциклопедії Сучасної України», представленій в мережі Інтернет (сайт esu.com.ua). Показано функції, покладені на ЕСУ, зокрема акумулювати націо­­нально релевантні знання (про Україну, українців, українство) й поширювати їх у суспільстві, відігравати важливу просвітницьку роль, виховуючи на основі цих знань патріотичні почуття в українців, розуміння національної ідеї, самоідентичності тощо. Наголошено, що функції ЕСУ будуть краще реалізовані завдяки саме появі її онлайн-версії. Веб-сайт ЕСУ має високі показники відвідуваності, позиціювання в пошукових системах (Google), забезпечує доступ до енциклопедичних знань значно ширшої аудиторії, ніж видрукуваний наклад томів. Окреслено й недоліки онлайн-версії ЕСУ, зокрема прийняту редакцією систему скорочень слів. У сучасних умовах особливого значення набувають англомовні версії статей, що сприяли б боротьбі зі стереотипами щодо України, її народу, мови, культури, історії тощо, сформованими ще радянською картиною світу й активно підтримуваними, а то й поглиблюваними адептами «русского міра».
PDF
2019-12-09  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.11.2

«Енциклопедія Сучасної України» vs. «Вікіпедія»: рівень популярності в українському інформаційному просторі

Олександр Іщенко
Енциклопедичний вісник України, 2019, вип. 11, с. 23–30.
РезюмеУ статті висвітлено питання популярності онлайн-енциклопедій в сучасному інформаційному просторі. Показано, що найбільшою популярністю в Україні користується енциклопедичний ресурс «Вікіпедія», натомість академічна «Енциклопедія Сучасної України» за цим параметром йому значно поступається. Різний рівень популярності двох компендіумів знань пояснено з точки зору належності кожної з них до різних типів культур, зок­рема масової та елітарної (відповідно), які апріорі відрізняються за багатьма показниками, наприклад, рівнем популярності в суспільстві.
PDF
2019-12-09  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.11.3

До питання створення національної довідкової служби енциклопедично-освітнього спрямування

Сергій Болтівець
Енциклопедичний вісник України, 2019, вип. 11, с. 31–39.
РезюмеСтаття висвітлює питання необхідності створення національної довідкової служби, що функціонувала б у вигляді безкоштовної телефонної лінії і, можливо, базувалася б на основі сучасних українських енциклопедичних ресурсів. Поява такої служби обґрунтована у зв’язку з міжнародним соціальним рухом ціложиттєвого навчання (lifelong learning), яким в Україні опікується Всеукраїнське координаційне бюро Міжнародної громадсько-державної програми «Освіта дорослих України». Концепція ціложиттєвого навчання відстоює науково виважену ідею про здатність людини навчатися в будь-якому віці. Її визначено Радою Європи важливим компонентом європейської соціальної моделі. Відповідно, одним із завдань європейських держав є забезпечення прагнень громадян до розвитку, отримання ними освіти впродовж усього життя. Ідея створення національної довідкової служби в Україні ґрунтується на досвіді європейських країн, зокрема Великої Британії, у якій діє служба «Learndirect» («Навчання навпростець»).
PDF
2019-12-09  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.11.4

Вони змінили історію: 125 вихідців із Південної Бессарабії

Лілія Циганенко
Енциклопедичний вісник України, 2019, вип. 11, с. 40–46.
РезюмеУ рамках міждержавного науково-дослідного проекту «Україна-Молдова: спільна історична пам’ять, уроки та перспективи» ученими з України, Молдови, Болгарії було зібрано матеріал та видано двомовний (українсько-англійський) енциклопедичний словник з інформацією про відомих діячів науки, культури, політики, які народилися в Південній Бессарабії. Енциклопедичний словник є унікальним прикладом співпраці учених різних країн. Він покликаний сприяти вихованню почуття гордості у молодого покоління, а також знайомству мешканців різних держав з нашими славетними земляками. У цій статті подано базову інформацію, що характеризує підготовку цього енциклопедичного словника, висвітлює особливості його змісту.
PDF
2019-12-09  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.11.5

Весь вік працюючи для України: Роксолана Зорівчак (1934–2018)

Тарас Шмігер
Енциклопедичний вісник України, 2019, вип. 11, с. 47–52.
РезюмеCтаттю присвячено 85-річчю від дня народження професора Роксолани Зорівчак. Представлено основні віхи життя і творчості відомої української дослідниці.
PDF
2019-12-09  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.11.6

Пустовіт Тарас Павлович

Марина Федорова
Енциклопедичний вісник України, 2019, вип. 11, с. 53–57.
РезюмеСтаттю присвячено енциклопедисту, архівісту, краєзнавцю, громадському діячеві Тарасу Павловичу Пустовіту, який у цьому році відзначає 60-річний ювілей. Розглянуто основні віхи його життя, висвітлено здобутки у крає­знавстві, архівній справі, енциклопедистиці, громадській діяльності.
PDF
2019-12-09  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.11.7

30-річчя відновлення діяльності НТШ в Україні (здобутки в царині енциклопедистики)

Роман Кушнір, Андрій Фелонюк
Енциклопедичний вісник України, 2019, вип. 11, с. 58–64.
РезюмеУ статті в загальних рисах окреслено періодизацію діяльності Наукового товариства імені Шевченка, починаючи від 1873 року. Особливу увагу звернено на новітній період, пов’язаний із відновленням у 1989 році Товариства в Україні. Висвітлено видавничу діяльність Наукового товариства імені Шевченка в новітній період, зокрема, схарактеризовано її енциклопедичний напрям (згадано про «Енциклопедію українознавства», «Енциклопедію української діаспори», «Енциклопедію Сучасної України» та «Енциклопедію НТШ»).
PDF
2019-12-09  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.11.8

Енциклопедист, який випередив час (125 років від дня народження Євгена Онацького)

Сергій Білокінь
Енциклопедичний вісник України, 2019, вип. 11, с. 65–74.
РезюмеУ статті висвітлено постать великого українця, енциклопедиста Євгена Онацького крізь призму найвідомішої його праці «Українська мала енциклопедія», яку він підготував і опублікував у роки перебування в еміграції в Арґентині. Наголошено, що «Українську малу енциклопедію» нарешті перевидано в Україні (поки що опубліковано 2 томи із 4-х запланованих). У 2019 році минає 125 років від дня народження та 40 років від дня смерті Є. Онацького.
PDF
2019-12-09  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.11.9

Енциклопедична хроніка 2019 року

Олег Савченко, Оксана Давиденко
Енциклопедичний вісник України, 2019, вип. 11, с. 75–85.
РезюмеУ статті подано короткий огляд основних подій енциклопедичного життя в Україні за 2019 рік. Висвітлено передусім презентації енци­клопедичних видань, повідомлено про стан підготовки фундаментальних українських енциклопедичних проектів, що нині реалізуються («Енциклопедія Сучасної України», «Велика українська енциклопедія», «Вікіпедія»).
PDF