Published: 17/12/2017   2022-01-12

Epistolary achievement as a source for biographic articles in EMU (Survey of some historiographic publications by Mykola Stepanenko)

AffiliationMykola Zhelezniak - NASU Institute of Encyclopedic Research, Kyiv, Ukraine
Oleksandr Ishchenko - NASU Institute of Encyclopedic Research, Kyiv, Ukraine

DOI: 10.37068/evu.8-9.11

Abstract

The survey is devoted to two publications: Stepanenko, M. (Ed.). (2016). Lysty Yuriia Shevelova do Oleksy Izarskoho. Poltava; Stepanenko, M. (Ed.). (2016). Lysty do Olesia Honchara (vol. 1-2). Kyiv.

Keywords: Mykola Stepanenko, Yurii Shevelov


REFERENCES

Oksiuta, Ya., Zhulynskyi, M (Eds.). (2011). Honchar O. Tvory (Vol. 10: Lysty). Kyiv [in Ukrainian].

Stepanenko, M. (Ed.). (2016). Lysty do Olesia Honchara (Vol. 1: 1946–1982). Kyiv [in Ukrainian].

Stepanenko, M. (Ed.). (2016). Lysty do Olesia Honchara (Vol. 2: 1983–1995). Kyiv [in Ukrainian].

Stepanenko, M. (Ed.). (2014). Lysty Yuriia Shevelova do Oleksy Izarskoho. Poltava [in Ukrainian].

Stepanenko, M. (2016). Pysmennytskyi epistoliarii – «Zhyttia u vsikh vymirakh – vid boliuchoi slozy materi i do vsoho zhyvoho, sushchoho na planeti Zemlia…». In Stepanenko, M. (Ed.). Lysty do Olesia Honchara (Vol. 1: 1946–1982, pp. 5-13). Kyiv [in Ukrainian].

Ukrainska literaturna entsyklopediia (1990). (Vol. 2). Kyiv [in Ukrainian].

Yankova, N. (2012). Lystuvannia Maksyma Rylskoho: tematychni oriientyry ta stylovi dominanty.Literaturoznavchi studii, 34, 321-329 [in Ukrainian].