Published: 09/12/2019   2022-01-12

30th anniversary of the restored in Ukraine Shevchenko Scientific Society activities (achievements in the encyclopedic area)

AffiliationAll - Shevchenko Scientific Society, Lviv, Ukraine

DOI: 10.37068/evu.11.7

Abstract

The periodization of activity by the Shevchenko Scientific Society since 1873 is highlighted in the article. Much attention is paid to the recent period associated with the restoration of the Society in 1989 in Ukraine. The publishing by the Shevchenko Scientific Society in the recent period is covered; particularly the works like The Encyclopedia of Ukraine, The Encyclopedia of the Ukrainian Diaspora, The Encyclopedia of Modern Ukraine, and The Encyclopedia of the Shevchenko Scientific Society are described.

Keywords: Shevchenko Scientific Society, Encyclopedia of Ukraine, Ency­clo­pedia of the Ukrainian Diaspora, Encyclopedia of Modern Ukraine, Encyclopedia of the Shevchenko Scientific Society.


REFERENCES

Barvinskyi, O. (1892). Pro zasnuvannia i doteperishnii rozvytok tovarystva im. Shevchenka u Lvovi [About establishing and development of Shevchenko Society in Lviv till present time]. Zapysky NTSH, 1, 209-212 [in Ukrainian].

Ishchenko, O. S. & Savchenko, O. V. (2015). Pro Entsyklopediiu ukrainskoi diaspory [On The Encyclopedia of the Ukrainian Diaspora]. Nauka Ukrainy u svitovomu informatsiinomu prostori (Vol. 12, pp. 132-135). Kyiv: Akademperiodyka [in Ukrainian].

Kupchynskyi, O. (2012). Peredmova [Foreword]. Naukove tovarystvo imeni Shevchenka. Entsyklopediia (Vol. 1, pp. 7-36). Kyiv, Lviv, Ternopil: Terno-Graf [in Ukrainian].

Romaniv, O., Hrytsak, Ya. (1990). NTSH: Etapy diialnosti [Shevchenko Scien­tific Society: Stages of activities]. Visnyk of Academy of Sciences of UkrSSR, 3. 69-76 [in Ukrainian].

Vynar, L. (2006). Mykhailo Hrushevskyi i Naukove tovarystvo im. Shev­chenka. 1892–1934 [Mykhailo Hrushevskyi and The Shev­chenko Scientific Society. 1892–1934]. New-York, Drohobych, Lviv: Ukrain­ske istorychne tovarystvo [in Ukrainian].

Yatskiv, Ya., Zhelezniak, M. (2018). Perednie slovo [Foreword]. In M. H. Zhelezniak (Ed.), From the backstage work on The Encyclopedia of Ukraine (pp. 6-8). Kyiv: NASU Institute of Encyclopedic Research [in Ukrainian].

Zhelezniak, M. H. (2009). Encyclopedia of Modern Ukraine: history, current state and prospects. The Encyclopedia Herald of Ukraine, 1, 5-13 [in Ukrainian]. Full text